Digital kognitiv screening

Minnemera är ett digitalt screeningverktyg som består av självadministrerande kognitiva tester med omedelbar resultatåtergivning. Genom att jämföra patienters resultat med normativ data kan läkare, psykologer, arbetsterapeuter och andra kliniska utövare snabbt upptäcka kognitiva avvikelser.

Patienter som visar sig ha normalvärden får ett baseline-värde som blir en viktig jämförelsepunkt den dagen man misstänker att sjukdomen är framme. Detta betyder också att läkare och psykologer kan följa patienters kognitiva progression över tid, och agera snabbt vid upptäckt av neurokognitiva förändringar.

 
steps-2.png

Steg 1: SCREENING

Patienten besöker vårdcentral eller annan vårdgivare och gör testerna på en av Minnemeras surfplattor utan att någon personal behöver närvara.

steg 2: ANALYS

Resultatet rättas automatiskt och bildar underlag för en läkare eller psykolog som får avgöra om patienten ska remitteras till en specialist för vidare utredning.

steg 3: UPPFÖLJNING

Nästa gång patienten gör testerna kan det jämföras med de egna värdena från alla tidigare gånger. På så vis får man en bild av den mentala progressionen.

 

Evidensbaserat testbatteri

Screeningen innehåller tester av neurokognitiva funktioner samt grundläggande självskattningsformulär och tar cirka 45 minuter att genomföra. Följande neurokognitiva funktioner mäts:

  • Exekutiva funktioner
  • Uppmärksamhet
  • Perception
  • Minne
  • Inlärning
  • Språk 

Resultaten genererar en kognitiv profil som presenteras i en översiktlig vy för vidare analys av kvalificerad vårdpersonal. Testerna är helt evidensbaserade och framtagna enligt vedertagen neuropsykologisk forskning och praxis. Dessutom bidrar varje ny screening till att utvidga och förfina tjänstens egna jämförelsebas.
 

 

Gör skillnad i flera led

 

FÖRENKLAD screeningPROCESS

Minskad administration för personal
Högutbildad personal slipper att leda och rätta pappersprover och kan ägna mer tid åt diagnostisering, vård och patientmöten. 

Minskad oro hos patienter
Med ökad möjlighet till screening och snabbare svarstider slipper patienter gå länge utan klara besked, vilket i sig kan vara en stor mental påfrestning.

 

FÖRDJUPAD ANALYS

Ökad reabilitet
Eftersom testerna är digitala genomförs de alltid på exakt samma sätt, vilket ökar deras kliniska och vetenskapliga träffsäkerhet.

Förfinade remisser
Testerna samlar in stora mängder data som underlättar för vårdpersonal att göra säkra bedömningar och remittera till rätt specialistvård.
 

förbättrad uppföljning

Möjlighet att jämföra vårdinsatser
I och med att man kan följa patienters psykiska och kognitiva hälsa kan man också utvärdera olika behandlingars inverkan.

Enklare resultatdelning
Det digitala formatet gör att detaljerade kognitiva profiler enkelt kan delas mellan olika vårdinstanser.